Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Chân trời sáng tạo – Tuần 3

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Chân trời sáng tạo – Tuần 3 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 3 lớp 3 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập, giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

BÀI TẬP CUỐI TUẦN TOÁN LỚP 3 CTST

I. Trắc nghiệm

Câu 1: Hùng có 25 quyển vở. Mai có ít hơn Hùng 5 quyển vở. Mai có số quyển vở là:

A. 35 quyển vở

B. 30 quyển vở

C. 25 quyển vở

D. 20 quyển vở

Câu 2: Bạn Nam có 16 viên bi. Bạn Minh có 10 viên bi. Cả hai bạn có số viên bi là:

A. 13 viên bi

B. 12 viên bi

C. 6 viên bi

D. 26 viên bi

Câu 3: 5 cm = ……… mm. Số thích hợp điền vào chỗ chấm.

A. 50

B. 50 mm

C. 500

D. 500 mm

Câu 4: Thương của hai số là 5, số chia là 7. Số bị chia là:

A. 12

B. 35

C. 30

D. 32

Câu 5: Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: 45 : …… = 5

A. 6

B. 7

C. 8

D. 9

Câu 6: Sắp xếp các số từ bé đến lớn: 451, 514, 145, 415

A. 145, 415, 451, 514

B. 145, 451, 415, 514

C. 145, 415, 514, 451

D. 415, 145, 451, 514

Tự luận

Bài 1: Đặt tính rồi tính

125 + 412

476 + 322

479 – 107

312 – 309

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Bài 2: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

2 cm = …… mm

7 cm = …… mm

60 mm = …… cm

40 mm = …… cm

Bài 3: Số?

25 : …… = 5

…… : 2 = 8

…… : 2 = 6

…… : 9 = 5

35 : …… = 5

18 : …… = 2

Bài 4: Lớp 6A có 33 học sinh, lớp 6B có 38 học sinh. Hỏi cả hai lớp có bao nhiêu học sinh?

Bài giải

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Bài 5: Tìm số chia trong phép chia hết, biết số bị chia là số nhỏ nhất có hai chữ số và thương là 2.

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

ĐÁP ÁN

Trắc nghiệm

Câu 1: Hùng có 25 quyển vở. Mai có ít hơn Hùng 5 quyển vở. Mai có số quyển vở là:

A. 35 quyển vở

B. 30 quyển vở

C. 20 quyển vở

D. 25 quyển vở

Câu 2: Bạn Nam có 16 viên bi. Bạn Minh có 10 viên bi. Cả hai bạn có số viên bi là:

A. 13 viên bi

B. 12 viên bi

C. 6 viên bi

D. 26 viên bi

Câu 3: 5 cm = ……… mm. Số thích hợp điền vào chỗ chấm.

A. 50

B. 50 mm

C. 500

D. 500 mm

Câu 4: Thương của hai số là 5, số chia là 7. Số bị chia là:

A. 12

B. 35

C. 30

D. 32

Câu 5: Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: 45 : …… = 5

A. 6

B. 7

C. 8

D. 9

Câu 6: Sắp xếp các số từ bé đến lớn: 451, 514, 145, 415

A. 145, 415, 451, 514

B. 145, 451, 415, 514

C. 145, 415, 514, 451

D. 415, 145, 451, 514

Tự luận

Bài 1: Đặt tính rồi tính

125 + 412

476 + 322

479 – 107

312 – 309

Bài 2: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

2 cm = 20 mm

7 cm = 70 mm

60 mm = 6 cm

40 mm = 4 cm

Bài 3: Số?

25 : 5 = 516 : 2 = 812 : 2 = 6
45 : 9 = 535 : 7 = 518 : 9 = 2

Bài 4: Lớp 6A có 33 học sinh, lớp 6B có 38 học sinh. Hỏi cả hai lớp có bao nhiêu học sinh?

Bài giải

Cả hai lớp có số học sinh là:

38 + 33 = 71 (học sinh)

Đáp số: 71 học sinh

Bài 5: Tìm số chia trong phép chia hết, biết số bị chia là số nhỏ nhất có hai chữ số và thương là 2.

Bài giải

Số nhỏ nhất có hai chữ số là 10

Số chia trong phép chia hết là:

10 : 2 = 5

Đáp số: 5

—————————————————-

>> Bài tiếp theo: Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Chân trời sáng tạo tuần 4

Trên đây là toàn bộ đề bài và đáp án Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Chân trời sáng tạo  Tuần 3 cho các em học sinh tham khảo, củng cố rèn luyện kỹ năng giải Toán 3 . Ngoài ra, các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm lời giải SGK Toán lớp 3 CTST,… Chúc các em học tốt!

5/5 - (351 votes)
Leave a comment