Bộ đề thi giữa học kì 2 lớp 2 môn Toán Chân trời sáng tạo năm 2022 – 2023

Bộ đề thi giữa học kì 2 lớp 2 môn Toán Chân trời sáng tạo năm 2022 – 2023 là đề ôn tập giúp các em học tốt môn Toán lớp 2 CTST.

Đề thi giữa học kì 2 lớp 2 môn Toán Chân trời sáng tạo năm 2022 – 2023

Đề thi giữa học kì 2 lớp 2 môn Toán Chân trời sáng tạo

Phần 1. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1. Hôm nay, Bình làm bài kiểm tra môn Toán. Thời gian làm bài là 30 phút. Khi bắt đầu làm bài Bình thấy kim đồng hổ chỉ 9 giờ. Vậy đến mấy giờ Bình phải nộp bài kiểm tra?

A. 9 giờ 30 phút

B. 21 giờ 30 phút

C. 9 giờ 15 phút

D. 9 giờ

Câu 2. Số liền sau của số lớn nhất có ba chữ số là:

A. 900

B. 998

C. 999

D. 1000

Câu 3. Số thích hợp để điền vào chỗ chấm để 167 > …………….

A. 542

B. 165

C. 243

D. 169

Câu 4. Kết quả của phép tính 2 kg x 6 là:

A. 6 kg

B. 8 kg

C. 10 kg

D. 12 kg

Câu 5. Trong tờ lịch tháng 5, nếu thứ năm tuần này là ngày 12 tháng 5 thì thứ năm tuần sau là ngày:

A. Ngày 13 tháng 5

B. Ngày 26 tháng 5

C. Ngày 5 tháng 5

D. Ngày 19 tháng 5

Câu 6. Trong các hình dưới đây, hình nào là hình trụ?

Đề thi giữa học kì 2 lớp 2 môn Toán Chân trời sáng tạo

Phần 2. Tự luận (7 điểm)

Câu 1. (2 điểm) Chuyển tổng các số hạng bằng nhau thành phép tính nhân và tính kết quả:

a) 5 + 5 + 5 + 5 = …………………………………………..

b) 2 + 2 + 2 = …………………………………………..

c) 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = …………………………………………..

d) 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = …………………………………………..

Câu 2. (2 điểm) Hoa xếp gọn số quyển truyện của mình vào 4 ngăn, mỗi ngăn có 5 quyển vở. Hỏi Hoa có tất cả bao nhiêu quyển vở?

Tóm tắt

………………………..

………………………..

………………………..

………………………..

Lời giải

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

Câu 3. (2 điểm)

a) Tìm số liền trước của 583; 194

…………………………………………………………………………………………………………

b) Sắp xếp các số 792; 130; 823; 222 theo thứ tự từ lớn đến bé.

…………………………………………………………………………………………………………

Câu 4. (1 điểm) Viết cm hoặc m vào chỗ chấm:

a) Bạn Hoa cao 130 ………

c) Cây dừa cao 12 ………

b) Phòng học dài 5 ………

d) Chiếc bút mực dài 15 ………

Đáp án Đề thi giữa học kì 2 lớp 2 môn Toán Chân trời sáng tạo

Phần 1. Trắc nghiệm

1. A

2. D

3. B

4. D

5. D

6. B

Phần 2. Tự luận

Câu 1.

a) 5 x 4

b) 2 x 3

c) 5 x 7

d) 2 x 9

Câu 2.

Tóm tắt

Xếp truyện vào: 4 ngăn

Xếp truyện vào: 4 ngăn

Có tất cả: …quyển?

Lời giải

Hoa có tất cả số quyển vở là:

5 x 4 = 20 (quyển)

Đáp số: 20 quyển.

Câu 3.

a) Số liền trước của 583 là 582 Số liền trước của 194 là 193 b) 823; 792; 222; 130

Câu 4.

a) cm

b) m

c) m

d) cm

Ngoài ra, các em có thể tham khảo thêm tài liệu môn Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo.

Xem thêm nhiều bài hơn tại : Đề Thi

5/5 - (447 votes)
Leave a comment